torstai 26. huhtikuuta 2018

Suunnitelmallista toimintaa perheiden tukemiseen jo varhaisessa vaiheessa


Tiistain (24.4) Hämeen Sanomissa tuli useassa tekstissä esille huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Huoli on yhteinen. Lapsi ja perhepalveluiden uudistamisen tarpeeseen pyritään hallituksen toimesta vastaamaan LAPE-kärkihankkeen avulla (http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut).  Hämeenlinnassa päätettiin lisätä perhetyöntekijöiden määrää lastensuojelumenojen hillitsemiseksi. Kuitenkin Hämeenlinnan kaupungin tuloksellisuusohjelman 2017 raportissa todetaan, että lastensuojelun avopalvelujen ja sijaishuollon nettokustannukset kasvoivat 1538000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lastensuojelumenot ovat edelleen kasvaneet, vaikka toimia niiden hillitsemiseksi on tehty.
Sosiaaliasiamiehen selvityksestä vuodelta 2017 käy ilmi, että vaikka lastensuojelun kotipalvelun saatavuus on parantunut, on vastaavasti vanhempien pääsy tarvittaviin päihde- ja mielenterveyspalveluihin heikentynyt. Erityisen paljon on heikentynyt kasvatus-ja perheneuvolapalvelujen saatavuus.
Monella taholla on todettu, että varhaisessa vaiheessa saatu tuki on sekä taloudellisesti että inhimillisesti järkevää. Sosiaaliasiamiehen selvityksessä kuitenkin todetaan, että vasta kun lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle huostaanotettuna, pitää lain mukaan vanhemmille laatia vanhemmuutta tukeva suunnitelma (Lastensuojelulaki 30 § 3 mom). Mielestäni tällaisen suunnitelman laadinta tulisi tehdä paljon aikaisemmin.
Kun esimerkiksi neuvolassa huomataan perheen tilanne ja siihen liittyvä tuen tarve, siihen pitäisi pystyä heti varhaisessa vaiheessa puuttumaan työparitoiminnan avulla.  Neuvolan terveydenhoitajalla voisi olla konsultoivana työparina aikuissosiaalityön ammattilainen, jonka tuella voitaisiin laatia vanhemmuuden tukemisen suunnitelma heti tarpeen tullessa ilmi. Uuden toimintamallin avulla perheen ongelmiin päästäisiin puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa ja tämä saattaisi hillitä myös lastensuojelumenojen kasvua. Universaalien peruspalveluiden (neuvola, koulu, päiväkoti) yhteyteen tarvitaan suunnitelmallista lastensuojelutyön ja aikuissosiaalityön yhteistyötä.