torstai 25. helmikuuta 2021

Hämeenlinna tarvitsee aktiivista elinkeinopolitiikkaa

 

Palveluiden tuottamiseen tarvitaan verotuloja. Verotulojen kasvattaminen, yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistämällä, on oltava keskeinen tulevan valtuustokauden tavoite.

Elinkeinopoliittisia keinoja yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi on useita: kaavoitus ja teknisen toimintaympäristön varmistaminen, hankinnat ja elinkeinopolitiikkaa tukeva viestintä, muutamia mainitakseni.

Jo aloitettu ekosysteemityö on esimerkki verkostomaisesta toiminnasta, jossa Hämeenlinna on mahdollistajana eri toimijoiden yhteistyölle. Kiinteä osa elinkeinopolitiikkaa on myös aktiivinen koulutustarjonnan kehittäminen ja yritysten osaamistarpeeseen vastaaminen. HAMK ja Tavastia ovat keskeisiä aluekehityksen mahdollistajia, joiden toiminnan edellytysten tukeminen on tärkeää.

Linnan Kehityksen rooli elinkeinoympäristön kehittäjänä on tärkeää. PARKKI Business Park on koonnut yhteen keskeiset yrittämiseen liittyvän tuen ja neuvonnan antajat yhteen. Saman katon alle on myös saatu HAMK:in ja Tavastian opiskelijoita. Verkostomainen toiminta on tulevaisuutta ja siihen tulee Hämeenlinnassa edelleen panostaa. Kaupungin tulee olla luotettava kumppani, joka tarjoaa yrityksille hyvät edellytykset toimia, osallistua hankintoihin, verkostoitua ja saada apua myös tulevaisuuden tekemiseen.

Kanta-Hämeessä tulee aktiivisesti hakea EU:n elvytys ja kehittämisrahoitusta. Tässä työssä kaupunkia tarvitaan kumppanina. Koronan jälkeinen jälleenrakennustyö saadaan käyntiin yhteisellä tekemisellä ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa harjoittamalla. Kuunnellaan yrityksiä, toimitaan kumppanina ja mahdollistetaan alueen kasvu. Palveluiden rahoitus ei tule itsestään, vaan rahoituksen mahdollistamiseksi tarvitsemme vahvaa elinkeinopolitiikkaa, yrittäjyyden ja työllisyyden edistämistä ja sitä kautta verotulojen kasvua.torstai 18. helmikuuta 2021

Palvelujen tarjoaminen on kunnan ydintehtävä

 


Kunta on kuntalaisia varten. Palvelujen tarjoaminen on kunnan toiminnan keskiössä. Terveet, turvalliset ja esteettömät tilat tulee taata kaikille. Turvallisuus tarkoittaa myös turvallisuutta kasvaa, kehittyä ja oppia ilman kiusaamista turvallisten aikuisten huolehtiessa. Ikäihmisten kotona asumista on tuettava ja kotiin tuotuihin palveluihin tulee ottaa mukaan myös henkistä hyvinvointia ja elämäniloa tuottavat palvelut. Tarve ilolle ja huolenpidolle tulee kasvamaan erityisesti koronanjälkeisessä ajassa. Siihen meidän tulee varautua.

Palvelujen uudenlaiset tuottamisen tavat tulee löytää. Tarvitsemme verkostomaista eri tahojen palveluja mukaan ottavaa johtamista, jotta palvelujen vaikuttavuus paranee. Ei riitä, että esimerkiksi oireilevan nuoren kohdalla autetaan vain nuorta – myös perheen tuen tarpeet tulee huomioida samanaikaisesti. Verkostomainen palvelujen tarjoajien johtaminen mahdollistaa myös kolmannen sektorin toimijoiden mukaan ottamisen entistä paremmin palvelemaan kuntalaisten tarpeita. Tämä lisää vaikuttavuutta sekä laskee palvelujen tuottamisen kustannuksia. 

Kunta on kokonaisuus. Siksi päätöksenteossa on osattava katsoa kokonaisuutta. Koen, että se on vahvuuteni.maanantai 15. helmikuuta 2021

Onnellisten lasten Hämeenlinna

Ensin asia. Lapsiystävällinen Hämeenlinna-ohjelma on valmistunut. Ohjelmatyössä nostettiin keskiöön onnellisuus-käsite, joka konkretisoitiin liittämällä se viiteen hyvinvoinnin osa-alueeseen: oppiminen, ihmissuhteet, terveys, osallisuus ja turvallisuus ja sitä kautta olemassa olevaan hyvinvointidataan. Lisäksi ohjelmatyössä haluttiin nostaa esille hämeenlinnalaisten lapsiperheiden toimeentulon haasteita, sillä ne linkittyvät myös onnellisuutta määrittävään viiteen hyvinvoinnin osa-alueeseen. Päätavoitetta kohti edetään yhteistyöllä kaupungin asukkaiden, kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sitten tunne. Ohjelmatyössä haastateltiin lapsia ja nuoria aiheesta: Mitkä asiat tekevät sinut onnellisiksi? Tuntui sydämessä asti, kun sai lukea näitä ajatuksia onnellisuudesta. Ei siinä huudeltu merkkivaatteiden perään tai tavoiteltu kuuta taivaalta. Lapset puhuvat ihan arkisista asioita. Harrastukset, mäkkäri, musiikki, rakkaus, ei kiusata, koti, hyvää mieltä, some, iloisuus. Että kohdataan, kuullaan, nähdään ja ollaan hyvällä mielellä yhdessä. Kun kuitenkin on tiedossa, miten paljon Hämeenlinnassa on edelleen lastensuojelulle tarvetta, on todettava, että arkiset asiat eivät olekaan niin arkisia, vaan joillekin lapsille saavuttamaton unelma.

Ohjelmatyöhön kirjattu pyrkimys päätavoitteen toteuttamisesta yhteistyössä kaupungin asukkaiden, kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, on ainoa tapa, jolla voimme saada vaikuttavia tuloksia. Oikeasti kyse on arkisista asioista, että lapset ovat onnellisia. Mutta ne tärkeimmät arkiset asiat eivät ole vain kunnan toimesta mahdollisia järjestää vaan siihen tarvitaan ensisijaisesti vanhempia ja huolehtivia aikuisia. Onnellisuutta tuottavat asiat ovat yksinkertaisia, vaikka niiden esittämiseen joskus tarvitaan hankalalta kuulostavia ohjelmia.

Kuva:Pasi Vähänen